!!! ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOKA !!!
 • Zwroty i reklamacje

Definicje zawarte w regulaminie zwrotów:
 • Formularz reklamacyjny - formularz dostępny na dole strony: Kliknij tutaj umożliwiający dokonanie zwrotu towaru.
 • Klient - usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Pośrednik/Sprzedący - Osoba pośrednicząca w sprzedaży między klientem, a hurtowniądocelową.
 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin zwrotów i reklamacji - niniejszy regulamin zwrotów i reklamacji sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.for-kids.com.pl
 • Umowa sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamóienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

Zwroty:

 • Produkt musi być zapakowany w oryginalne, nie zniszczone opakowanie, bądź odpowiednio zabezpieczone w inne opakowanie w celu transportu przez kuriera.
 • Zwrotów nie rozpatruje właściciel sklepu For-Kids.com.pl, tylko hurtownia, z którą pośredniczy w sprzedaży właścicel ww. sklepu internetowego.
 • Zwrot kupionego towaru jest możliwy do 14 dni od dnia zakupu (daty wystawienia dokumentu sprzedaży), bądź dnia otrzymania towaru.
 • Właściciel sklepu zwraca koszt kupionego towaru + koszt wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.
 • Towar można odpakować i sprawdzić jego przydatność/sprawność. Nie można zacząć używać towaru.
 • Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przed wysłaniem kupionego towaru.
 • Niektórych przedmiotów, które zostały odpieczętowane, nie można zwracać ze względu na higienę, bądź bezpieczeństwo.
 • Nie można zwracać towaru, który nosi ślady użytkowania w postaci uszkodzeń czy poważnych zabrudzeń.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do 14 dni na zwrot pieniędzy konsumentowi/kupującemu od momentu otrzymania towaru.
 • Aby dokonać zwrotu skontaktuj się z sprzedającym poprzez ten formularz: kontakt 

Reklamacje:
 • W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić reklamację (listem, poprzez mail kontakt@for-kids.com.pl lub poprzez wypełnienie formularza http://for-kids.com.pl/contact podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, adres mail, telefon, jej adres do korespondencji, nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. W celu uszczegółowienia rodzaju reklamacji, w przypadku pomyłek, braków, niezgodnych ilości w realizacji zamówienia, prosimy o skorzystanie z formularza http://for-kids.com.pl/contact. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny.

 • W momencie zgłoszenia reklamacji Kupujący, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.

 • Sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Klient zostanie poinformowany na piśmie, mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 • Odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.

 • Strony umowy na podstawie art. 558 k.c. wyłączają odpowiedzialność wynikającą z tytułu rękojmi za wady.
 • Aby dokonać reklamacji: pobierz ten dokument

Gwarancja:
 • W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.

 • Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki Klienta określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.